Yazı Detayı
30 Eylül 2016 - Cuma 15:19 Bu yazı 1680 kez okundu
 
BANKA KREDİSİYLE EMEKLİLİK HAKKI
Mustafa ERDEN
muserden@gmail.com
 
 

I-GİRİŞ

Bilineceği üzere 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı alacakları yeniden yapılandırılmış idi.

Bu kapsamda;

(1)2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

ç) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Hükmü getirilmişti.

Yazımız; yapılandırma ile birlikte emekli olabileceği halde birikmiş prim borcu nedeniyle emekli olamayan eski Bağ-Kur sigortalıları, yani 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı olanların söz konusu zorunlu, isteğe bağlı veya hizmet sürelerinin ihyası ile çıkacak borçları, yapılandırılmış olan prim ve genel sağlık sigortası borçlarını ödeyerek emekli olabilmelerini sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C Ziraat Bankası arasında imzalan 31/08/2016 tarihli İş Birliği Protokolüne göre yapılacak işlemler hakkında olacaktır.

Zira özellikle her yapılandırma döneminde bu kişilerin birikmiş borçlarını yapılandırmaları yeterli olmamaktadır. Çünkü emekli olma şartları haiz olsa dahi prim borcunun peşin olarak ödenmesi gerektiğinden, bu kişiler söz konusu birikmiş prim borçlarını ödeyemedikleri için emekli olamamaktadır. İşte bu nedenle daha önce yapılan protokoller gibi SGK ile T:C Ziraat Bankası arasında yapılan işbirliği protokolü oldukça yararlı olacaktır.

Ancak birikmiş prim borcu olanlardan aylık alma şartlarına haiz olanların bu kapsamda kredi kullanmaları mümkün olup, işlemleri yapılandırma ödeme süresi sonuna kadar yapmış olmaları ve prim borçlarının ödenmiş olması gerektiğinden bu konuyu izah etmenin yararlı olacağı düşünülmektedir.

II- PROTOKOLUN AMACI VE KAPSAMI

II.1. Protokolün Amacı

SGK ile T.C Ziraat Bankası arasında 31/08/2016 tarihinde imzalanan protokol ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı olanlardan yaşlılık aylığı bağlanması için gereken diğer şartlara haiz oldukları halde, zorunlu, isteğe bağlı veya hizmet sürelerinin ihyası ile çıkacak borçları, yapılandırılmış olan prim ve genel sağlık sigortası borçları bulunan sigortalıların söz konusu prim borçlarını ödeyerek emekli olmaları amaçlanmıştır.

II.2.Protokolün Kapsamı

Bu protokol; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

1-(b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR) olan ve bu hizmetler dikkate alındığında aylık bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının(yapılandırılmış sigorta primi, yapılandırılmış genel sağlık sigortası prim borcu ve durdurulan sürelerin ihyası dahil) tasfiyesine yönelik,

2--(b) bendi kapsamında hizmetlerine ait sigorta prim borcu(zorunlu veya isteğe bağlı) bulunup, bu hizmetler dikkate alındığında 5510         sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince aylık bağlanacak sigortalıların sigorta prim borçlarının tasfiyesine yönelik,

3-(a) ve (b) bendi kapsamında hizmetleri bulunan ve hizmet borçlanması(doğum ve askerlik borçlanması vb. Yurtdışı borçlanması hariç) yapılması suretiyle aylık bağlanacak sigortalıların borçlarının tasfiyesine yönelik olarak,

Bankadan kredi kullandırılmasını kapsamaktadır.

Bu konuyu açacak olursak, 5510            sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yaş şartı ve sigortalılık hizmet süresi dolduğu halde sadece prim borcu ödeme şartı yerine gelmediği için yaşlılık aylığı bağlanamayacak olan kişiler, bu protokole göre borçlarını yapılandırıp, borçları tutarında bankadan kredi kullanarak yaşlılık aylığı bağlatabileceklerdir.

Diğer bir durum ise emekliliğine başka bir statüden hak kazansa dahi 4/1-b kapsamında (Bağ-Kur) olan borçları için kredi kullanabileceklerdir.

Ancak bu kişiler doğum, askerlik borçlanması vb ile yurtdışı borçlanması için kredi kullanamayacaklardır.

Banka bu protokol gereğince söz konusu sigortalılara  masrafsız olarak( hayat sigortası ve yasal yükümlülükler hariç) 36 aya kadar aylık 1.05 aylık faiz oranı ile kredi kullandıracaktır. Kredi kullanan sigortalılardan herhangi bir masraf alınmayacaktır.

III- PROTOKOLE KREDİ KULLANIMI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

III.1- Kredi Kullanım ve Ödeme Süresi

Protokole göre; 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca  borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; 2016/Haziran ayı/dönemi  ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup Kanunun yürürlük tarihi olan 19/08/2016 tarihine kadar ödenmemiş olan borçlarını yapılandırabilmelerini teminen 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları gerektiğinden bu hükme bağlı olarak bu sürede başvuru yapılması gerekmektedir.

Bir diğer ifadeyle, borçlu sigortalının krediden yararlanarak aylığa hak kazanabilmesi için BAŞVURU işlemlerini 31Ekim 2106 tarihine kadar işlemlerini sonuçlandırmış olması gerekmektedir. 2829 sayılı Kanuna göre sigortalılık hizmetleri başka bir statüde olan bir kişinin bu hizmetleri toplatarak emekli olup olmayacağına karar verilmesi gerekmektedir. Yoksa aşağıda da izah edilecek olan işlem süreçleri tamamlanamayacağından kişi kredi kullanmayacaktır.

Yapılandırma ile ilgili olarak SGK tarafından yayımlanan 2016/18 sayılı genelgede: Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

1-31/10/2016 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla veya ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları,

2-“Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.” Denildiğinden kredi müracaatlarını yapacak olan kişinin bu hususlara dikkate ederek süreyi geçirmemeleri gereklidir.

Her ne kadar ödeme tarihi 2017 Ocak ayı başına kadar olsa da kişinin yapılandırma için başvuruda bulunması ve borçlarını yapılandırdıktan sonra  tespit edilen borcu için bankaya da başvurması gerekecektir.

Bu nedenle bir an önce hizmet birleştirme işlemleri yapılmalı, bu sürelere ilişkin borç tutarı tespit edilmeli ve yapılandırılan borçla birlikte cari prim borcu varsa tüm borç tutarı üzerinden kredi borcu belirlenmelidir.

Her şeyden önce sigortalılık durumu netleştirilmez ise emekliliğe hak kazanma koşullarında meydana gelebilecek bir değişiklik mağduriyetler doğuracaktır.

III.2. Hangi Borçlular Kredi Kullanabilir

Protokolde belirlenen şartlarla kredi kullanımı mümkün olacağından öncelikle;

1-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanacak sürede sigortalılık süresi ve emeklilik yaş şartlarının sağlanması gerekir.

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki hizmet süreleriyle birlikte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında da emeklilik şartlarının sağlanması gerekir.

3-Sigortalının sadece yaşlılık aylığına hak kazanma durumunun sağlanmış olması, (malulen emeklilik ya da ölüm aylığı için hak sahipleri kredi talebinde bulunamayacaklardır) gerekir.

4-Yurdtdışı borçlanma işlemleri suretiyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ise kredi için talepte bulunamayacaklardır.

Bir başka anlatımla bankadan verilecek krediden  5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında bulunan sigorta prim borcu bulunup, 6736 sayılı Kanun gereğince borcunu süresi içinde yapılandıran ve 4/1-b ile 4/1-a statüsünden emekliliğe hak kazanan sigortalılarımızın kendisi faydalanır.

III.3.Kredinin kullanımı için yapılacak işlemler

1-Sigortalının söz konusu prim borcu için SGK’ ya yapmış olduğu yapılandırma başvurusunun ardından yine SGK’ dan alınacak EK:1 belgesi (dilekçe) sigortalı tarafından doldurularak il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezine verilir.

2-Ünite, emeklilik şartlarının yerine getirilip getirilmediğini tespit ederek sigortalının prim borç (yapılandırılan, yapılandırmaya girmeyen, ihya edilen, hizmet borçlanması) tutarları ile kendisine bağlanabilecek yaşlılık aylık tutarını tespit edip ilgili banka şubesine ibraz edilmek üzere EK-2 belgesi düzenleyerek  sigortalıya verir.

3-Sigortalı bu EK-2 belgesini banka şubesine ibraz eder, banka şubesi de Ek-2 belgesine istinaden bildirilen prim borcu ve hizmet borçlanmasına karşılık gelen tutarın sigortalının vadesiz hesabında blokeli olarak tutulduğunu gösterir EK-3 belgesini düzenleyerek SGK ünitesine ibraz edilmek üzere sigortalıya verir.

4-Sigortalı ilgili banka şubesinden aldığı EK-3 belgesi ile birlikte yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunur. Ünite sigortalının aylık talebinin kabul edildiğini, vadesiz hesabında blokeli tutulan tutarın Kurum hesabına aktarıldığını gösteren dekontun ibraz edilmesi halinde aylık bağlanacağına dair EK-4 belgesini düzenleyerek onaylar ve sigortalıya verir. Sigortalı onaylı bu EK-4 belgesini  ilgili banka şubesine verir. Banka ünitesi kredi tutarını SGK hesabına aktarır ve işlem tamamlanmış olur.

 

III.4- Kredi Kullanımındaki Diğer Hususlar

1-5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında bulunanlara aylık bağlanabilmesi için, sigortalının talepte bulunduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borçlarını ödemiş olması gerektiğinden, bu işlemlerin aynı ay içinde tamamlanamaması halinde, yeni bir tahsis talep belgesi alınmaksızın kalan borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

2-2829 sayılı kanuna göre 4/1-b hizmetleri hızlı bir şekilde temin edilecektir. Aksi takdirde yazışmalar uzarsa hizmet süreleri toplanmayacağından mağduriyetler oluşacak kredi kullanılması mümkün olamayacaktır.

3- Kişinin aylığa hak kazanma koşullarının olmadığı, verilen belgelere rağmen sonradan ortaya çıkarsa, Kurum hesaba yatan parayı bankaya iade eder ve kişinin kredisi iptal olur.

4-Kredi kullanarak aylık talebinde bulunanlara en geç 3 ay içerisinde yaşlılık aylığı bağlanır.

IV-SONUÇ

19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı alacakları yeniden yapılandırılmış olmasıyla birlikte, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarına haiz oldukları halde, “aylık talebinde bulunacakların her türlü prim borcunun bulunmaması şartı” bulunduğundan, bu kişiler prim borçlarını peşin ödemeden emekli olamamaktadırlar.

Geçmiş bazı yıllarda da benzeri protokoller yapılmış ve birikmiş prim borcu olanların kredi  kullanarak emekli olabilmeleri sağlanmıştır.

İşte bu nedenlerle; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanacak sürede sigortalılık süresi ve emeklilik yaş şartlarını sağlayan, ancak prim borcu bulunanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş arasında kredi kullanımına dair bir işbirliği protokolü 31/08/2016 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Protokol gereğince söz konusu krediden; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı olanlardan yaşlılık aylığı bağlanması için gereken diğer şartlara haiz olan, zorunlu, isteğe bağlı veya hizmet sürelerinin ihyası ile çıkacak borçları, yapılandırılmış olan prim ve genel sağlık sigortası borçları bulunan sigortalıların kendileri yararlanacaklardır. Malullük ve ölüm aylığı( hak sahipleri) için kredi kullandırılmayacaktır.

 

Kapsamda bulunan sigortalılarımızın; ivedilikle 31/10/2016 tarihine kadar yapılandırma başvurularını yapmış olmaları ve kredi kullanımı için aylığa hak kazanma şartlarına haiz olmaları yanında protokol ekindeki E-1 belgesi ile müracaat etmeleri, Kurumun EK-2 belgesini tanzim ederek sigortalıya vermesi, sigortalının EK-2 belgesiyle bankanın ilgili şubesine müracaatı sonrasında aldığı EK-3 belgesini yine SGK’ ya ibraz ettikten sonra SGK tarafından düzenlenen ve onaylanan EK-4 belgesini de yeniden banka şubesine verdikten sonra işlemleri sonuçlandırmaları gerekmektedir.

 
Etiketler: banka-kredisiyle-emeklilik-hakki
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
18 Eylül 2020
SGK TARAFINDAN ÖDENEN AYLIK VE GELİRLERDE ZAMAN AŞIMINA DİKKAT
251 Okunma.
11 Eylül 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VEYA NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALAN İŞYERLERİ
284 Okunma.
04 Eylül 2020
YAŞ HARİÇ DİĞER ŞARTLARI TAŞIYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI ALIP YENİ BİR İŞTE ÇALIŞIRSA NE OLUR?
292 Okunma.
28 Ağustos 2020
DOĞUM BORÇLANMASI
249 Okunma.
21 Ağustos 2020
EVDE BAKIM PARASI/AYLIĞI NEDİR VE KİMLERE VERİLİR?
374 Okunma.
14 Ağustos 2020
EMEKLİLİK İÇİN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİRSİNİZ
364 Okunma.
07 Ağustos 2020
EMEKLİLERLE İLGİLİ TALEPLER
311 Okunma.
24 Temmuz 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILIYOR
545 Okunma.
10 Temmuz 2020
SOSYAL YARDIMLAR DA ARTTI
643 Okunma.
03 Temmuz 2020
EMEKLİLERİN ZAMLI AYLIKLARI VE İKRAMİYE
655 Okunma.
26 Haziran 2020
ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLANLARDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI
551 Okunma.
19 Haziran 2020
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ
544 Okunma.
12 Haziran 2020
İŞSİZLİK RAKAMLARI VE İSTİHDAM
544 Okunma.
05 Haziran 2020
ALT SINIR AYLIĞI 1.500 TL OLDU
701 Okunma.
29 Mayıs 2020
HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARMA NEDENİYLE AĞIR CEZA GELEBİLİR
844 Okunma.
15 Mayıs 2020
SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SİSTEMİ
820 Okunma.
08 Mayıs 2020
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİ KİMLER ALACAK
1525 Okunma.
01 Mayıs 2020
KORANAVİRÜS SONRASI ÖNLEM PAKETİNDE NELER VAR
948 Okunma.
23 Nisan 2020
1000 TL SOSYAL YARDIMLAR KİMLERE VE NASIL VERİLİYOR?
2185 Okunma.
17 Nisan 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALMAYANLARA DA ÖDENEK VERİLİYOR
1734 Okunma.
10 Nisan 2020
KORONAVİRÜS TEDAVİLERİNDE İLAVE ÜCRET ALINAMAYACAK
799 Okunma.
03 Nisan 2020
COVİD-19 KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE İLAVE ÜCRET
1431 Okunma.
27 Mart 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
1507 Okunma.
20 Mart 2020
KORONAVİRÜS PAKETİNDE NELER VAR?
709 Okunma.
13 Mart 2020
ÖLÜM AYLIĞI/DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI
1128 Okunma.
06 Mart 2020
EMEKLİLERE ÖDENECEK PROMOSYON
1362 Okunma.
29 Şubat 2020
EMEKLİ AYLIKLARI VE PROMOSYON
1591 Okunma.
21 Şubat 2020
SGK ÖDEMELERİ
886 Okunma.
14 Şubat 2020
TAŞERONLARIN ZORUNLU EMEKLİLİKLERİ
812 Okunma.
07 Şubat 2020
YURT DIŞINDA EMEKLİ MAAŞLARI KESİLMEYECEK
1952 Okunma.
31 Ocak 2020
YURT DIŞI BORÇLANMALAR GEREKÇESİZ İPTAL EDİLMEZ
1837 Okunma.
24 Ocak 2020
EVDE BAKIM MAAŞI
2400 Okunma.
17 Ocak 2020
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İŞ KAZALARI
2911 Okunma.
10 Ocak 2020
GSS PRİM BORCU OLANLAR 2020 YILINDA DA SAĞLIK YARDIMI ALABİLECEK
1646 Okunma.
03 Ocak 2020
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLER
946 Okunma.
27 Aralık 2019
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
806 Okunma.
20 Aralık 2019
ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?
827 Okunma.
13 Aralık 2019
GSS PRİM BORCU OLANLAR
960 Okunma.
06 Aralık 2019
ENGELLİ AYLIĞI VE KESİLME NEDENLERİ
969 Okunma.
29 Kasım 2019
EMEKLİ MAAŞINA HACİZ UYGULANABİLİR Mİ?
1427 Okunma.
22 Kasım 2019
SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARI
824 Okunma.
15 Kasım 2019
EKONOMİK ZORLUK YAŞAYAN İŞLETMELER
857 Okunma.
08 Kasım 2019
SAHTE İŞYERİ VE SAHTE SİGORTALILIK İLE SONUÇLARI
849 Okunma.
01 Kasım 2019
EMEKLİLİKTE REFORM YAPILABİLİR
783 Okunma.
25 Ekim 2019
İŞ KAZALARINDA KAZALI VE HAK SAHİPLERİ NE YAPMALIDIR?
766 Okunma.
18 Ekim 2019
ÇALIŞAN ANNELERE SAĞLANAN DESTEKLER
904 Okunma.
04 Ekim 2019
EYT’LİLER İLE İLGİLİ YAPILAN TEKLİFLER VE SON DURUM
850 Okunma.
27 Eylül 2019
ARABULUCULUK ZORUNLU MU?
803 Okunma.
20 Eylül 2019
TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN SİGORTALILIKLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI
7024 Okunma.
13 Eylül 2019
GERİYE DÖNÜK BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI OLUR MU?
1093 Okunma.
06 Eylül 2019
HAKSIZ NEDENLE İŞE SON VERME
1183 Okunma.
30 Ağustos 2019
ENGELLİ AYLIĞI NASIL ALINIR?
1053 Okunma.
23 Ağustos 2019
AYLIKLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN NEDENLERİ
780 Okunma.
16 Ağustos 2019
İŞ KAZALARI İŞ CİNAYETİ Mİ?
1034 Okunma.
09 Ağustos 2019
KORUYUCU AİLELERE SAĞLANAN YARDIMLAR VE ŞARTLARI
3388 Okunma.
02 Ağustos 2019
YUNANİSTAN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
1501 Okunma.
26 Temmuz 2019
EYT’LİLER HAKLI MI?
1149 Okunma.
19 Temmuz 2019
KIDEM TAZMİNATI NEDİR ve KİMLERE ÖDENİR?
743 Okunma.
12 Temmuz 2019
YURT DIŞI BORÇLANMA
838 Okunma.
05 Temmuz 2019
İŞ KAZALARININ NEDENLERİ
711 Okunma.
28 Haziran 2019
ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ (2)
646 Okunma.
21 Haziran 2019
ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
740 Okunma.
14 Haziran 2019
KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR
989 Okunma.
07 Haziran 2019
YAŞLI BAKIM AYLIĞI
1007 Okunma.
31 Mayıs 2019
BAYRAM MÜJDESİ
1052 Okunma.
24 Mayıs 2019
EŞİNİN YANINDA SİGORTALI OLAN KADINLARA YARGIDAN KÖTÜ HABER
811 Okunma.
17 Mayıs 2019
HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
3190 Okunma.
10 Mayıs 2019
KIDEM TAZMİNATINDA KORE MODELİ VE EMEKLİLİK SİSTEMİ
993 Okunma.
03 Mayıs 2019
SAMSUN İLİMİZ VE BÖLGESEL TEŞVİK
870 Okunma.
26 Nisan 2019
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
1045 Okunma.
19 Nisan 2019
SORU VE SORUNLAR
959 Okunma.
12 Nisan 2019
KIDEM TAZMİNATINDA SON DURUM
1145 Okunma.
05 Nisan 2019
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
1237 Okunma.
29 Mart 2019
SAHTE SİGORTALILIK
1768 Okunma.
15 Mart 2019
YENİ TEŞVİK UYGULAMASI
1114 Okunma.
08 Mart 2019
SORU - CEVAP
1210 Okunma.
01 Mart 2019
CÜCELER ENGELLİ STATÜSÜNDE SAYILACAKLAR
1146 Okunma.
22 Şubat 2019
ENGELLİ MAAŞI
1610 Okunma.
15 Şubat 2019
İŞE İADE DURUMU
1159 Okunma.
08 Şubat 2019
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARDA SON DURUM
1236 Okunma.
01 Şubat 2019
SAMSUN İSTİHDAMDA İLK ÜÇTE
1073 Okunma.
25 Ocak 2019
İŞSİZLİK FONU KALDIRILMALI MI?
1360 Okunma.
18 Ocak 2019
İŞ KAZALARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
1261 Okunma.
11 Ocak 2019
SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ
1238 Okunma.
28 Aralık 2018
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMAN AŞIMI
1497 Okunma.
21 Aralık 2018
GSS PRİM BORCU OLANLAR SAKIN SÜREYİ KAÇIRMAYIN
1402 Okunma.
14 Aralık 2018
SOSYAL GÜVENLİKTE ÖNEMLİ BİLGİLER
1132 Okunma.
07 Aralık 2018
EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ NE OLACAK
1240 Okunma.
30 Kasım 2018
YURTDIŞI BORÇLANMA SÜRELERİ
1193 Okunma.
23 Kasım 2018
18 YAŞIN ALTINDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ
970 Okunma.
16 Kasım 2018
EMEKLİ AYLIKLARI BAĞLANDIĞI AY İÇİNDE ÖDENECEK
972 Okunma.
09 Kasım 2018
REFORM SONRASI NE OLDU
944 Okunma.
02 Kasım 2018
İŞ SÖZLEŞMESİ ÖNEMLİ
1050 Okunma.
26 Ekim 2018
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
1198 Okunma.
19 Ekim 2018
KIDEM TAZMİNATI
1170 Okunma.
12 Ekim 2018
İŞ KAZALARINDA SAĞLANAN HAKLAR
1172 Okunma.
05 Ekim 2018
BAKICILARIN PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK
1239 Okunma.
28 Eylül 2018
SGK ZAMAN AŞIMI İÇİN ON YIL BEKLEMEYECEK AMA...
1220 Okunma.
14 Eylül 2018
BAG-KUR’DAN YURTDIŞI BORÇLANMADA İZLENECEK YOL
1557 Okunma.
07 Eylül 2018
İSTİHDAMDA ARTIŞ SAĞLANDI
1236 Okunma.
31 Ağustos 2018
65 YAŞ AYLIKLARI AYLIK ÖDENECEK
1314 Okunma.
17 Ağustos 2018
YANLIŞ BAĞLANAN AYLIKLAR
1696 Okunma.
03 Ağustos 2018
İŞ KAZALARI
1624 Okunma.
27 Temmuz 2018
YENİ İŞ KURACAK GENÇLERE SGK’DAN TEŞVİK
1309 Okunma.
20 Temmuz 2018
PRİM DESTEĞİ 2020 YILI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
2159 Okunma.
13 Temmuz 2018
KANSER HASTALARI ÖZELDE DE İLAVE ÜCRET ÖDEMEYECEK
1728 Okunma.
06 Temmuz 2018
YAPILANDIRMADA SÜREYE DİKKAT
1238 Okunma.
29 Haziran 2018
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIKLARININ DURDURULMASI
1411 Okunma.
22 Haziran 2018
DUL VE YETİM AYLIĞI
1193 Okunma.
08 Haziran 2018
MERAK EDİLEN KONULARDA KISA BİLGİLER
1636 Okunma.
01 Haziran 2018
RAPOR PARASINI KİMLER HANGİ ŞARTLARLA ALABİLİR
1528 Okunma.
25 Mayıs 2018
SİGORTASIZ SÜRELER İÇİN NE YAPILABİLİR?
1244 Okunma.
18 Mayıs 2018
HANGİ EMEKLİLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAKLAR
1728 Okunma.
11 Mayıs 2018
GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI SİLİNİYOR
1544 Okunma.
27 Nisan 2018
SORULAR VE CEVAPLARI
1539 Okunma.
20 Nisan 2018
MALÛLİYETE SEVK EDİLEN SİGORTALILAR
1308 Okunma.
14 Nisan 2018
HAKSAHİPLERİNİNE BAĞLANAN AYLIKLAR
1102 Okunma.
06 Nisan 2018
EMEKLİ AYILIKLARI KESİLMESİ GEREKENLER
1227 Okunma.
30 Mart 2018
EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1577 Okunma.
23 Mart 2018
SOSYAL GÜVENLİKTE REFORM SONRASI
1425 Okunma.
16 Mart 2018
GSS PRİM BORCU OLANLAR
1451 Okunma.
09 Mart 2018
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI
1539 Okunma.
02 Mart 2018
PRİM BORÇLARI OLDUĞUNDAN AYLIK BAĞLANMAYANLAR
1550 Okunma.
23 Şubat 2018
ŞÜPHELİ EMEKLİLİK
1747 Okunma.
16 Şubat 2018
SORULARINIZ VE CEVAPLARI
1247 Okunma.
09 Şubat 2018
ACİLDE İLAVE ÜCRETE DİKKAT
1497 Okunma.
02 Şubat 2018
EMEKLİ AYLIKLARI
1444 Okunma.
26 Ocak 2018
TEŞVİK UYGULAMALARI
1159 Okunma.
19 Ocak 2018
SOSYAL GÜVENLİĞİNİZE DAİR SORULAR VE CEVAPLARI
1357 Okunma.
12 Ocak 2018
SORULAR VE CEVAPLARI
1087 Okunma.
05 Ocak 2018
TAŞERON İŞÇİLERİN HAK KAYBI OLMAYACAK
1189 Okunma.
29 Aralık 2017
TAŞERON İŞÇİLER
1724 Okunma.
15 Aralık 2017
YANLIŞ HESAPLANAN AYLIKLAR KESİLMEYECEK
1419 Okunma.
08 Aralık 2017
TAŞERON SORUNU ÇÖZÜLDÜ
1436 Okunma.
01 Aralık 2017
SGK’NIN SAĞLIKTAKİ DÖNÜŞÜME ÖNEMLİ KATKILARI
1146 Okunma.
17 Kasım 2017
İSTİHDAM VERİLERİ VE YAPILAN ÖDEMELER
1199 Okunma.
11 Kasım 2017
GELECEKTE NE OLACAK
1171 Okunma.
03 Kasım 2017
EMEKLİLERİN AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİLERİN NEDENİ
1248 Okunma.
27 Ekim 2017
YURT DIŞI BORÇLANMA
1175 Okunma.
20 Ekim 2017
EMEKLİ AYLIĞINDAN KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ?
1597 Okunma.
13 Ekim 2017
MALULLÜK AYLIĞI
1362 Okunma.
06 Ekim 2017
SİGORTALILIKLA İLGİLİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR
1063 Okunma.
29 Eylül 2017
YANLIŞ STATÜDEN AYLIK BAĞLANMIŞSA NE OLACAK?
1121 Okunma.
22 Eylül 2017
İŞ KAZALARINDAKİ ÖLÜMLER
1364 Okunma.
15 Eylül 2017
MERAK EDİLEN HUSUSLAR
996 Okunma.
08 Eylül 2017
SGK YAPTIĞI YANLIŞ İŞLEMDEN DÖNERSE NE OLACAK
1200 Okunma.
25 Ağustos 2017
ÜLKEMİZDEKİ İŞ KAZALARININ DURUMU
1359 Okunma.
18 Ağustos 2017
EMEKLİLERE BAYRAM ÖDEMESİ YAPILMALI
1154 Okunma.
28 Temmuz 2017
DAVA AÇMADAN ÖNCE ARABULUCUYA MÜRACAAT EDİLECEK
1406 Okunma.
21 Temmuz 2017
SGK TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ VE YANLIŞ ÖDEMELERİN (AYLIK VE GELİR) GERİ ALINMASI
2218 Okunma.
15 Temmuz 2017
İŞSİZLİK MAAŞINDA NE OLUYOR?
1171 Okunma.
07 Temmuz 2017
MUHTARLARIN PRİMLERİNİ İL ÖZEL İDARELERİ ÖDEYECEK
1215 Okunma.
30 Haziran 2017
SİGORTALILIK SÜRELERİNİN ÇAKIŞMASI
1239 Okunma.
23 Haziran 2017
SOSYAL YARDIM ALANLARIN YARDIMLARI KESİLEBİLİR
1260 Okunma.
16 Haziran 2017
BORÇLARDAN KURTULMA FIRSATI
1325 Okunma.
09 Haziran 2017
2020 YILINA ERTELENİYOR
1531 Okunma.
02 Haziran 2017
GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA
1607 Okunma.
26 Mayıs 2017
SON FIRSATI KAÇIRMAYIN
1422 Okunma.
20 Mayıs 2017
POPÜLİST UYGULAMALAR BU HALE GETİRDİ
1391 Okunma.
12 Mayıs 2017
TRAKTÖRLE TARLAYA GİDERKEN KAZA OLURSA İŞ KAZASI SAYILIR MI?
1741 Okunma.
05 Mayıs 2017
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAK VE SORUMLULUKLARI
2621 Okunma.
28 Nisan 2017
YILLAR GEŞSE BİLE CEZASIYLA ÖDEMEK ZORUNDA KALMAYIN
1546 Okunma.
21 Nisan 2017
MEVCUT YAPILANDIRMAYA BAŞVURMAYANLARA YENİ İMKAN
1397 Okunma.
14 Nisan 2017
ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?
1233 Okunma.
07 Nisan 2017
MUHTARA PRİM MÜJDESİ
1589 Okunma.
31 Mart 2017
GSS’DE YENİ PRİM TUTARI 1 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
1421 Okunma.
24 Mart 2017
MEMUR EMEKLİLERİNİN MAĞDURİYETLERİ SONA ERDİ
1493 Okunma.
17 Mart 2017
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI PRİMLER DEVLETTEN
1384 Okunma.
10 Mart 2017
GSS PRİMİNDE VE TIBBİ CİHAZIN TEMİNİNDE SORUN ÇÖZÜLDÜ
1454 Okunma.
03 Mart 2017
EMEKLİLERE VERİLECEK PROMOSYONLARDA ENGELLER KALKTI
1613 Okunma.
24 Şubat 2017
SAĞLIK HABERLERİ
1630 Okunma.
17 Şubat 2017
GSS PRİMi 53 TL’ YE DÜŞÜYOR BİRİKMİŞ BORÇLAR ERİYOR
1930 Okunma.
10 Şubat 2017
MALUL VE ENGELLİ AYLIĞI
1528 Okunma.
03 Şubat 2017
EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMELERİ YAPILACAK
1672 Okunma.
27 Ocak 2017
MEMUR EMEKLİLERİNE MÜJDE
1530 Okunma.
20 Ocak 2017
BELGESİZ ÇALIŞTIRANA PARA ve HAPİS CEZASI
1692 Okunma.
13 Ocak 2017
NİÇİN BÖYLE OLUYOR?
1383 Okunma.
06 Ocak 2017
SGK PEŞİNİ BIRAKMIYOR
1697 Okunma.
30 Aralık 2016
YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLDU?
1320 Okunma.
23 Aralık 2016
GSS BORÇLARI İÇİN SON GÜN 2 OCAK
1424 Okunma.
16 Aralık 2016
İŞSİZ SAYIMIZ 3 MİLYON 523 BİN KİŞİ OLDU
1426 Okunma.
09 Aralık 2016
ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?
1694 Okunma.
02 Aralık 2016
İŞÇİLERİN KULLANMADIĞI YILLIK İZİN HAKKI NE OLACAK?
1611 Okunma.
25 Kasım 2016
AYLIĞINIZ KESİLMESİN
1503 Okunma.
18 Kasım 2016
HÜKÜMET SORUNU KÖKTEN ÇÖZECEK
1762 Okunma.
11 Kasım 2016
BÖYLE KADER OLMAZ!
1657 Okunma.
28 Ekim 2016
KAĞIT REÇETELERDE BAŞHEKİM ONAYI KALKTI VE BORÇ YAPILANDIRMADA SÜRE UZATILDI !
1681 Okunma.
21 Ekim 2016
SİGORTASIZ ÇALIŞMANIN SONUCU
1495 Okunma.
14 Ekim 2016
SOSYAL GÜVENLİKTE AKTÜERYAL DURUM
1462 Okunma.
07 Ekim 2016
SON GÜNÜ BEKLEMEYİN
1590 Okunma.
23 Eylül 2016
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA
1574 Okunma.
16 Eylül 2016
BİRDEN FAZLA ÇALIŞMA HALİNDE SİGORTALILIK
1463 Okunma.
09 Eylül 2016
PRİMDE İNDİRİM
1568 Okunma.
02 Eylül 2016
FARKLILIKLAR GİDERİLMELİ
1835 Okunma.
26 Ağustos 2016
PRİM BORÇLARINDA VE GSS’DE SON DURUM
1662 Okunma.
19 Ağustos 2016
PRİM BORÇLARINA AF ÇIKTI
1895 Okunma.
12 Ağustos 2016
ŞEHİT ve GAZİLER
1561 Okunma.
05 Ağustos 2016
EMEKLİ MAAŞLARINDAN HABERSİZ KESİNTİ YAPILIYORMU?
1619 Okunma.
29 Temmuz 2016
GSS BORÇLARI
1267 Okunma.
22 Temmuz 2016
PRİM BORÇLARINA AF GELİYOR
1837 Okunma.
15 Temmuz 2016
BORCU OLAN BAĞ-KUR’LU VE GSS’ LİLER SAĞLIK YARDIMI ALACAK
1921 Okunma.
08 Temmuz 2016
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SON DURUMA DİKKAT
1711 Okunma.
01 Temmuz 2016
VERGİ MÜKELLEFİ OLUPTA BAĞ-KUR TESCİLİ YAPILMAYANLAR
1721 Okunma.
24 Haziran 2016
EMEKLİ SANDIĞI’NA TABİ OLANLAR
1700 Okunma.
17 Haziran 2016
AYLIKLARDAKİ FARKLILIĞIN NEDENLERİ
1559 Okunma.
10 Haziran 2016
NÜFUSUMUZ YAŞLANIYOR
1578 Okunma.
03 Haziran 2016
İKİNCİ EMEKLİLİK GELİYOR
1517 Okunma.
27 Mayıs 2016
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN İLAVE ÜCRET KALDIRILACAK MI?
1894 Okunma.
20 Mayıs 2016
İLÇEMİZ SAĞLIKTAKİ DÖNÜŞÜMDEN YETERLİ PAYI ALABİLDİ Mİ?
1503 Okunma.
13 Mayıs 2016
EMEKLİLERE PROMOSYON KAPIDA
1694 Okunma.
06 Mayıs 2016
KIDEM TAZMİNATINDA FLAŞ GELİŞME
2075 Okunma.
29 Nisan 2016
FATURAYI GÖRÜNCE ŞAŞIRMAYIN!
1762 Okunma.
22 Nisan 2016
EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI
1622 Okunma.
19 Nisan 2016
GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK
1647 Okunma.
08 Nisan 2016
65 YAŞ AYLIĞINDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
2147 Okunma.
01 Nisan 2016
TAŞERONLAR
1748 Okunma.
25 Mart 2016
TERÖR MAĞDURLARINA YAPILAN YARDIMLAR
1673 Okunma.
19 Mart 2016
MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN GSS’LİĞİ
1351 Okunma.
11 Mart 2016
ASGARİ ÜCRET VERGİ NEDENİYLE DÜŞÜYOR MU?
1782 Okunma.
04 Mart 2016
EMEKLİLİK İÇİN YAŞI BEKLEYENLERE ÜMİT
2160 Okunma.
26 Şubat 2016
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
1825 Okunma.
19 Şubat 2016
30 YIL ÜZERİNDE GÖREV YAPIP EMEKLİYE AYRILANLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDENİYOR MU?
1701 Okunma.
12 Şubat 2016
PRİME ESAS GÜNLÜK/AYLIK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI
1569 Okunma.
05 Şubat 2016
GSS VE EMEKLİLİK HAKKINDAKİ SORULARINIZ
1674 Okunma.
29 Ocak 2016
TORBA YASADAN MÜJDELİ HABERLER
1719 Okunma.
23 Ocak 2016
KIDEM TAZMİNATINDA SON DURUM
1667 Okunma.
15 Ocak 2016
SURİYELİLERE ÇALIŞMA İZNİ VERİLECEKMİ?
1843 Okunma.
08 Ocak 2016
KUAFÖRLER
1674 Okunma.
02 Ocak 2016
ASGARİ ÜCRET
1716 Okunma.
26 Aralık 2015
EMEKLİ MAAŞLARI
1700 Okunma.
19 Aralık 2015
İŞ KAZALARI DURDURULAMAZMI?
1453 Okunma.
12 Aralık 2015
KAMUDA İŞÇİYKEN MEMUR KADROSUNA GEÇENLERE MÜJDE!
2561 Okunma.
05 Aralık 2015
GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1508 Okunma.
28 Kasım 2015
HÜKÜMET PROGRAMINDAKİ YENİ HAKLAR
1328 Okunma.
20 Kasım 2015
SAĞLIKTA İLAVE ÜCRET
1424 Okunma.
14 Kasım 2015
ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİMİ
2163 Okunma.
07 Kasım 2015
RAPORLU SÜRELER
1307 Okunma.
31 Ekim 2015
ENGELLİLERE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI VE TANINAN HAKLAR
1721 Okunma.
24 Ekim 2015
EMEKLİ AYLIKLARINA HACİZ KONULABİLİR Mİ?
1476 Okunma.
17 Ekim 2015
İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1356 Okunma.
10 Ekim 2015
İŞ ARAMA İZNİ NEDİR?
1269 Okunma.
03 Ekim 2015
EVDE BAKIM PARASI ALMANIN ŞARTLARI
2265 Okunma.
19 Eylül 2015
KIDEM TAZMİNATI
1586 Okunma.
12 Eylül 2015
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE VERİLEN HAKLAR
1611 Okunma.
05 Eylül 2015
GELİR TESTİ İÇİN SON GÜN
1655 Okunma.
29 Ağustos 2015
YÜKSEK ÖĞRENİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER
1938 Okunma.
22 Ağustos 2015
EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ OLURMU?
1674 Okunma.
15 Ağustos 2015
FİZİK TEDAVİ MERKEZİ
1568 Okunma.
08 Ağustos 2015
KAYIT DIŞI ÇALIŞMA
1407 Okunma.
01 Ağustos 2015
ÇOCUKLARIN SAĞLIK YARDIMLARI
1717 Okunma.
25 Temmuz 2015
BAYRAM MAAŞLARI
1481 Okunma.
11 Temmuz 2015
EMEKLİ AYLIKLARI
1832 Okunma.
04 Temmuz 2015
İŞ KAZALARI
1451 Okunma.
27 Haziran 2015
EV HİZMETLERİ
1610 Okunma.
20 Haziran 2015
İŞ KAZALARI
1741 Okunma.
13 Haziran 2015
EMEKLİLİK YAŞINI GERİYE ÇEKEN BORÇLANMALAR
6486 Okunma.
06 Haziran 2015
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
1777 Okunma.
30 Mayıs 2015
GSS PRİM BORÇLARI
1787 Okunma.
23 Mayıs 2015
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞANLARIN AYLIKLARI KESİLİR Mİ?
1764 Okunma.
16 Mayıs 2015
SORU VE SORUNLAR
1440 Okunma.
09 Mayıs 2015
ACİLDE İLAVE ÜCRET ALINABİLİR Mİ?
1577 Okunma.
02 Mayıs 2015
İŞSİZLİK MAAŞI
1846 Okunma.
25 Nisan 2015
EMEKLİ AYLIKLARI VE SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARI
1539 Okunma.
18 Nisan 2015
MALÜLEN EMEKLİLİK
1770 Okunma.
11 Nisan 2015
PRİM BORÇLARININ SİLİNMESİ
1685 Okunma.
04 Nisan 2015
KIDEM TAZMİNATI
1620 Okunma.
28 Mart 2015
İŞ KAZALARI
1877 Okunma.
20 Mart 2015
GSS Prim Borçları
1535 Okunma.
14 Mart 2015
Memurların Emekli İkramiyesi
1978 Okunma.
07 Mart 2015
Prim Borçlarının Silinmesi
1770 Okunma.
27 Şubat 2015
Emeklilik Maaş Farkları
1907 Okunma.
21 Şubat 2015
GSS Prim Borçları
1584 Okunma.
14 Şubat 2015
Sigortasız işçi çalıştıranlar ve çalışıyormuş gibi bildirimde bulunanlar
2778 Okunma.
07 Şubat 2015
Bağ-Kur’luların prim borçlarının silinmesi
2155 Okunma.
30 Ocak 2015
EMEKLİLİĞE YANSIMAYAN SİGORTALILIK
2067 Okunma.
24 Ocak 2015
SAKATLIK İNDİRİMİ
1509 Okunma.
16 Ocak 2015
BAĞKUR EMEKLİLERİ HAKKINDA İNTİBAK
7295 Okunma.
09 Ocak 2015
İNTİBAK
1534 Okunma.
02 Ocak 2015
PRİM BORÇLARI
8755 Okunma.
26 Aralık 2014
YAŞI BEKLEYENLER EMEKLİ OLABİLECEKLER Mİ?
6076 Okunma.
19 Aralık 2014
İŞ KAZALARI
3668 Okunma.
12 Aralık 2014
GİDENLER DİKKAT !
3784 Okunma.
06 Aralık 2014
İŞTEN ÇIKARILANLARIN HAKLARI
8033 Okunma.
28 Kasım 2014
65 YAŞ AYLIĞI
7769 Okunma.
21 Kasım 2014
İNTİBAK
2664 Okunma.
14 Kasım 2014
EMEKLİ MAAŞLARI
7998 Okunma.
08 Kasım 2014
DOĞUM BORÇLANMASI
1576 Okunma.
01 Kasım 2014
SORU -CEVAP
1283 Okunma.
25 Ekim 2014
GSS Prim Borçluları
1541 Okunma.
18 Ekim 2014
Esnaf Sanatkarlar ve Çiftçiler
1745 Okunma.
11 Ekim 2014
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR
1287 Okunma.
26 Eylül 2014
Yurdışı Borçlanma
1618 Okunma.
20 Eylül 2014
PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE ÖDENMESİ
1597 Okunma.
13 Eylül 2014
TORBA YASALAŞTI
1695 Okunma.
06 Eylül 2014
BIÇAK PARASI YASALMI VE NELER YAPILMALI
2268 Okunma.
30 Ağustos 2014
Tam gün yasasının uygulanması ve sorunları (Önceki haftanın devamı...)
1373 Okunma.
22 Ağustos 2014
Tam gün yasasının uygulanması ve sorunları
1282 Okunma.
16 Ağustos 2014
EMEKLİLİK
1337 Okunma.
09 Ağustos 2014
VATANDAŞIN BEKLENTİSİ
1108 Okunma.
02 Ağustos 2014
SAĞLIK YARDIMLARINDA İLAVE ÜCRET
6618 Okunma.
26 Temmuz 2014
ESKİDEN...
1493 Okunma.
19 Temmuz 2014
TAŞERON İŞÇİLİK MAĞDURİYETİ
1491 Okunma.
12 Temmuz 2014
AYLIK BAĞLAMA
1369 Okunma.
05 Temmuz 2014
KAYITDIŞI İSTİHDAM
7015 Okunma.
28 Haziran 2014
SİGORTALIĞA İLİŞKİN BİLGİLER
1367 Okunma.
21 Haziran 2014
SÜPER EMEKLİLERİN DURUMU
3228 Okunma.
14 Haziran 2014
PRİM AFFI
1444 Okunma.
07 Haziran 2014
DOĞUM BORÇLANMASINDA YENİ HAKLAR VERİLİYOR:
1393 Okunma.
31 Mayıs 2014
YASADA OLMASI BEKLENEN AMA HENÜZ KESİNLEŞMEYEN KONULAR
1319 Okunma.
23 Mayıs 2014
İLÇEMİZİN SAĞLIK RAPORU
6864 Okunma.
17 Mayıs 2014
İŞ KAZALARINDA ÜLKEMİZİN KARNESİ VE DÜNYADAKİ DURUM
4806 Okunma.
10 Mayıs 2014
YAŞI BEKLERKEN SAĞLIK HİZMETİ ALINABİLECEKMİ?
1856 Okunma.
03 Mayıs 2014
GEÇMİŞ YILLARI BAĞ-KUR’LU YAPMA HAKKI VERİLECEK Mİ?
2505 Okunma.
26 Nisan 2014
EMEKLİLİK ŞARTLARI
1525 Okunma.
19 Nisan 2014
SGDP NEDİR? KİMLER HAKKINDA UYGULANIR?
1811 Okunma.
12 Nisan 2014
SORU - CEVAP
1422 Okunma.
05 Nisan 2014
Prim Affı
1641 Okunma.
29 Mart 2014
İŞE İADE VE SONUÇLARI
1465 Okunma.
22 Mart 2014
YURTDIŞI BORÇLANMA NEDİR?
1382 Okunma.
15 Mart 2014
İSTATİSTİKSEL VERİLER
1443 Okunma.
08 Mart 2014
SAĞLIK YARDIMLARI
1221 Okunma.
01 Mart 2014
TEREDDÜT EDİLEN BAZI KAZALARIN İŞ KAZASI
1978 Okunma.
22 Şubat 2014
ANALIK HALİ NEDİR?
2165 Okunma.
15 Şubat 2014
İŞÇİ ALIMLARINDA TEŞVİK UYGULAMASI
1611 Okunma.
08 Şubat 2014
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN DURUMU NE OLACAK?
2971 Okunma.
01 Şubat 2014
PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI
1818 Okunma.
25 Ocak 2014
SORU - CEVAP
1364 Okunma.
18 Ocak 2014
TORBA YASADA ESNAFIN PRİM BORCU HAKKINDA
1825 Okunma.
11 Ocak 2014
GSS Prim Borçları
1804 Okunma.
04 Ocak 2014
İŞ KAZALARI İLE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
1894 Okunma.
28 Aralık 2013
SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARI VE NEDENLERİ
1675 Okunma.
21 Aralık 2013
SAĞLIĞIMIZ
1326 Okunma.
14 Aralık 2013
ÇALIŞMA HAYATINA DAİR SORU VE SORUNLAR
1107 Okunma.
07 Aralık 2013
AYLIK BAĞLAMA ORANLARI NEDİR, AYLIKLARIMIZ HER GEÇE YIL DÜŞERMİ?
2238 Okunma.
30 Kasım 2013
TIBBİ MALZEMELERİ KURUM KARŞILIYOR, ANCAK VATANDAŞ NİYE SATIN ALIYOR?
1402 Okunma.
23 Kasım 2013
GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI ZORUNLUMUDUR, VATANDAŞLARA ÇIKAN BORÇ NEDİR:
1275 Okunma.
15 Kasım 2013
TÜP BEBEK
1604 Okunma.
09 Kasım 2013
İş Kazaları
2050 Okunma.
01 Kasım 2013
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN DURUMU:
1501 Okunma.
25 Ekim 2013
İLAVE ÜCRET-SAĞLIK
1394 Okunma.
Haber Yazılımı